REISITINGIMUSED

Pakettreiside üldtingimused

Reisikorraldaja Fix Travel OÜ registrikood 12958107, tegevusluba TRE000830.

1. Pakettreis ja üldsätted
1.1. Fix Travel OÜ (edaspidi Reisikorraldaja) juhindub oma tegevuses Turismiseaduse, Eesti Turismifirmade Liidu juhatuse poolt kinnitatud „Pakettreiside üldtingimustest“, Võlaõigusseaduses jm Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.
1.2. Reisileping on leping (edaspidi Leping), mis sõlmitakse Reisikorraldaja ja reisija vahel ning käsitleb käesolevaid tingimusi.
1.3. Reisikorraldaja pakettreiside eritingimused on sätestatud reisikirjelduses ja reisikinnituses. Sel juhul ei rakendu „Pakettreiside üldtingimused“ osas, milles selle rakendumine on välistatud või asendatud Reisikorraldaja reisikirjelduse või reisikinnitusega.
1.4. Pakettreisilepinguga (edaspidi Lepinguga) kohustub Reisikorraldaja teise lepingupoole ees osutama ühele või mitmele reisijale pakettreisi, teine lepingupool (edaspidi Reisija) aga maksma reisitasu.
1.5. Käesolevaid pakettreiside üldtingimusi rakendatakse Eestis müüdavatele või müügiks pakutavatele pakettreisidele ja mille reisikorraldaja tegevuskoht on Eestis.
1.6. Juhul, kui üks isik ostab pakettreisi teise isiku jaoks, peab pakettreisi ostnud isik tegema käesolevad üldtingimused ja muud Reisikorraldaja poolt kehtestatud tingimused sellele teisele isikule kättesaadavaks.

2. Reisilepingu teenused, hind, soodustused ja tasumine

2.1. Pakettreis sisaldab neid reisiteenuseid, mis on toodu reisikirjelduses, reisikinnituses või millest on Reisikorraldaja kirjalikus vormis Reisijat teavitanud. Pakettreisi hulka ei kuulu pakettreisi sihtkohariigi viisa maksumus ja viisateenus, väljasõidud ja ekskursioonid, reisikindlustus, mida ei ole kirjutatud reisikirjelduses või -kinnituses, autorenditeenus, majutusteenuse varasem kasutamine saabumispäeval ja pikendamine ärasõidupäeval.
2.2. Leping jõustub hetkel kui Reisija on välja valinud reisi, saanud reisikirjelduse ning tasunud ettemaksu Reisikorraldaja poolt ettenähtud suuruses ja tähtajaks alljärgnevalt:
2.2.1 kui reisini on rohkem kui 35 päeva, tuleb tasuda 3 päeva jooksul ettemaks summas 250 eurot reisija kohta pakettreisi kogumaksumusest Euroopa reiside puhul;
2.2.2 väljaspool Euroopat toimuva pakettreisi (edaspidi Kaugreis) ettemaks on summas 500 eurot reisija kohta pakettreisi kogumaksumusest, kui reisini on rohkem kui 60 päeva;
2.2.3 Reisikorraldajal on õigus nõuda täiendavat ettemaksu tasumist reisikirjelduses sätestatud tingimustel. Näiteks kui soodsamate hindade saamiseks tuleneb vajadus lennupiletid varem välja osta, majutusteenuste eest tasuda jne.;
2.2.4 Kui pakettreisi alguseni on jäänud 35 või vähem päeva, Kaugreiside puhul 60 või vähem päeva, tuleb tasuda pakettreisi kogumaksumus;
2.2.5 Reisikorraldajal on õigus kehtestada ülaltoodust erinevaid maksetingimusi, kui see on põhjendatud/tingitud reisiteenuste osutajate erinevate tingimustega.
2.3. Pakettreisi hinna või ettemaksu tasumisega kinnitab Reisija muuhulgas nõustumist Reisikorraldaja pakettreisi üldtingimuste ja muude Reisijale edastatud reisikirjelduses toodud lepingutingimustega.
2.4. Kui Reisija ei ole kokkulepitud tähtajaks reisi kogumaksumust või ettemaksu tasunud, on Reisikorraldajal õigus tellimus tühistada.
2.5. Reisikorraldaja võib erinevate müügi-ja reklaamikampaaniate korras väljakuulutada hinnasoodustusi, mis kehtivad vaid konkreetsele pakettreisile selle tellimisel või kuni soodushinnaga kohti jätkub.
2.6. Hinnasoodustused hakkavad kehtima väljakuulutamise hetkest ainult uutele broneeringutele ja neil ei ole tagasiulatuvat jõudu. Reisipaketile kehtib korraga vaid üks soodustus, mille saab Reisija valida.
2.7. Laste hinnasoodustus sõltub sihtriigist ja teistest teenuseosutajatest.
2.8. Reisijal ei ole õigust nõuda Reisikorraldajalt hüvitist juhul, kui ta jätab kasutamata mõne reisipaketi hinnas sisalduva teenuse.
2.9. Reisikorraldajal on õigus muuta reisipaketi hinda, mis tulenevad valuutakursi olulisest muutusest; transpordi- või majutushindade muutusest kui need ei allu reisikorraldaja kontrollile; Eesti või sihtkohamaa maksude ja lõivade muutusest.

3. Reisija õigus reisi muutmisel või tühistamisel

3.1. Reisijal on õigus taganeda Lepingust igal ajal. Sellisel juhul peab Reisija tasuma talle juba osutatud teenuste eest ja maksma hüvitist, mille suurus on Lepingus või reisikirjelduses ette nähtud.
Reisi tühistamisel kehtivad alljärgnevad üldtingimused*:
3.1.1 tasutud ettemaks ei kuulu tagastamisele;
3.1.2 kui reisi alguseni on jäänud 35-45 päeva lähireiside puhul ja 55-70 päeva enne reisi algust kaugreiside puhul on hüvitis 50% reisi maksumusest
3.1.3 kui reisi alguseni on jäänud vähem kui 35 päeva lähireiside puhul ja 55 või vähem päeva Kaugreiside puhul on hüvitis 100% reisi maksumusest, kui ei ole teisi märgitud reisikirjelduses.
* üldtingimused reisi tühistamisel võivad olla reisi sihtkohast, teenuste pakkujatest jm oludest sõltuvalt olla erinevad ja sel juhul need määratakse iga reisi kirjelduses eraldi.
3.2. kui Reisijale ei väljastata viisat või ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda reisi tühistamist ilma olulise takistuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste 3. sätted. Kui Reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisiraha ei tagastata.
3.3. kui Reisija jääb kohale tulemata või ei saa reisile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendid, reisi maksumust ei tagastata.
3.4. olenemata punktides 3.1.1 – 3.1.3 sätestatust ei kuulu reisi tühistamisel (k.a. mõjuval põhjusel) Reisijale tagastamisele Reisikorraldaja poolt tehtud reaalsed kulutused seoses Reisija pakettreisi korraldamisega
3.5. kui reisi tühistab reisiseltskonnast Reisija, kelle reisi hind põhineb reisiseltskonda (ühte tellimusse) kuuluvate inimeste kindlal arvul, on Reisikorraldajal õigus võtta muutustest põhjustatud lisatasu.

4. Reisija kohustused ja vastutus

4.1 Reisija kohustub tutvuma reisi tutvustavate materjalide, reisitingimuste ja lennuaegadega.
4.2 Reisikorraldaja poolt väljastatud reisidokumentide kättesaamisel tuleb need koheselt üle kontrollida ja ebatäpsuste korral Reisikorraldajat koheselt teavitama.
4.3 Kui Reisikorraldaja väljastab reisijale e-piletid, saadab ta need Reisija poolt edastatud elektronposti aadressile. Reisija kannab andmete sh. nime, sünniaja, elektronposti aadressi ja telefoninumbri edastamisel temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Reisija peab kontrollima vähemalt 48h enne reisi kas ta on saanud e-piletid/e-reisidokumentid kätte saanud ja vajadusel Reisikorraldajaga ühendust võtma.
4.4 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
4.5 Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse olemasolus ja oma reisidokumentide kehtivuse ning korrasoleku eest.
4.6. Reisijal on kohustus kontrollida pakettreisi väljalennu aega 24 tundi enne pakettreisi algust. Sihtkohas peab reisija kontrollima vastavat infot 24 tundi enne tagasireisi algust reisiesindajalt.

5. Reisikorraldaja õigused ja kohustused

5.1. Reisikorraldajal on õigus teha temast mitte sõltuvatest asjaoludest tingitult muudatusi reisiprogrammis (nt. vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajagraafikut või teha muid ümberkorraldusi), tingimusel et reisi kvaliteet ja iseloomu oluliselt ei muutu välja arvatud juhul kui tegemist on vältimatute asjaoludega. Muudatustest tuleb reisijale teatada nii ruttu kui võimalik.
5.2. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui:
5.2.1 reisile ei ole registreerunud pakettreisi toimumiseks eeldatavat arvu reisijaid ehk Reisikorraldaja poolt tellitud kohtade arvust on täidetud vähem kui 70%. Reisikorraldaja teavitab reisi ärajäämisest Reisijaid hiljemalt neliteist (14) kalendripäeva enne reisi algust.
5.2.2 lennuettevõtja, mille lendudel reis põhineb, tühistab ootamatult oma lennud ning neid ei ole võimalik asendada.
5.2.3 kui tingimused sihtkohas või selle läheduses on oluliselt raskenenud sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi, vms olukorra tõttu või kui reisi ei ole muul ootamatul põhjusel võimalik läbi viia reisija elu ja tervist ohustamata.
5.3. Reisikorraldajal on õigus peatada või lõpetada teenuse osutamine, kui Reisija ei ole täitnud õigeaegselt oma maksekohustust.
5.4. Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastab Reisijale antud reisiprogammis toodud kirjeldustele ja pakutavatele teenustele.
5.5. Reisikorraldaja kohustub toimumata reisi eest reisitasu tagasi maksma, kui reis jääb ära Reisikorraldaja süü tõttu.
5.6. Reisikorraldaja vastutab Reisija tervisele ja varale põhjustatud tõendatud kahju eest, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest).
5.7. Reisikorraldajal ei lasu vastutust:
5.7.1 sihtkohas valitsevate ilmastikutingimuste eest;
5.7.2 lennu- ja muu transpordi tehnilise korralduse ja seal pagasi kadumise eest;
5.7.3 kahju eest, mille on põhjustanud Reisija enda hoolimatus, tegevus või tegevusetus;
5.7.4 kahju eest, mille on põhjustanud ületamatud takistused (force majeure) või muud ettenägematud põhjused. Mõlemad osapooled võivad lepingu üles öelda, kui reisiteenuste osutamine muutub võimatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu.

6. Puudused reisikorralduses ja nendest teavitamine

6.1. Puuduseks reisikorralduses, loetakse seda, kui reis ei vasta teenuste ning muu korralduse poolest sellele, mille on eelnevalt kokkulepitud.
6.2. Puudustest, mida on võimalik kõrvaldada kohapeal reisi sihtkohas, tuleb Reisijal teavitada koheselt reisiesindajat/reisikorraldajat või vastava teenuse osutajat. Juhul, kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul peale reisi lõppemist, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul juhtumi toimumisest, esitada Reisikorraldajale kirjalik kaebus.
6.3. Puuduseks reisikorraldaja tegevuses ei loeta järgmisi asjaolusid:
6.3.1 väheolulisi ning lühiajalisi muutusi või puudusi reisi kui terviku seisukohalt, mida sihtkohta, reisi iseloomu ja reisi ajakava arvestades on reisija võinud eeldada (liiklusummikud, ilmast tingitud hilinemised, lennujaamade vahetused, lendude hilinemised, kultuurilised erinevused sihtkohtades vmt);
6.3.2 hotelli muutmist, kui põhjuseks on hotelli ülebroneering ja Reisikorraldaja asendab esialgse hotelli vähemalt samaväärse hotelliga.
6.3.3 Reisija ei pääse lennule või sihtkohariigis maale oma süü tõttu (tugev alkoholijoove, kaasreisijaid häiriv käitumine, pileti kaotamine, kehtetu reisidokument vm);
6.3.4 reisikirjelduses nimetatud reisijuhi asendamine teise reisijuhiga, kui reisikirjelduses nimetatud reisijuht haigestub või tal on ilmnenud muud mõjuvad põhjused, mis takistavad reisil osalemist;
6.3.5 lennumarsruudi ootamatut muutust, kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu või hilineb. Lennukompanii kompenseerib puuduse klientidele vastavalt oma sisekorraeeskirjadele/reeglitele;
6.3.6 majutusasutustes või selle lähedal alanud ehitus- ja renoveerimistööd.

7. Muud reisiteenuste eripärad

7.1. Majutus on rühmareisidel standard tubades, kui ei ole määratud teisiti. Reisikirjelduses toodud majutusettevõtte klassifikatsioon on vastavalt asukohariigis omistatud kategooriale. Samas kategoorias olevad majutusettevõtted võivad olla väga erinevate tasemetega.
7.2. Majutusettevõtted võivad küsida klientidelt sisseregistreerimisel krediitkaardi numbrit või sularaha deposiiti, olenemata sellest kas majutusteenuse eest on eelnevalt tasutud või mitte. Sellega soovib majutusettevõte tagada majutuses kohapeal tarbitud lisateenuste eest tasumist (minibaar, telefon vm).
7.3. Lennule minnes peab Reisija ennast lennujaamas, kui ei ole sätestatud teisiti, registreerima (tegema check-in) end lennule, vajadusel andma oma pagasi vedaja valdusesse, läbima passi- ja turvakontrolli ning olema lennu väravas õigeaegselt.
7.4. Üldjuhul, kui ei ole teatatud teisiti, on Reisijal lubatud lennule kaasa võtta ilma lisatasu maksmata teatud kogus registreeritavat pagasit ja käsipagas. Lubatud pagasi mõõtude ja kaalu kohta tuleb pöörduda Reisikorraldaja poole või vajaliku info leidma lennufirma/vedaja kodulehelt. Reisikorraldaja ei vastuta Reisija pagasi vedamise ja säilimise eest.
7.5. Põnevad sihtkohad ja kauged eksootilised paigad on avastamist väärt ning selles peitub reisimise võlu, kuid siinkohal tuleb arvestada teiste maade erinevust Euroopa Liidu riikide eluoludest. Sageli on eksootilisematesse paikadesse reisimine kategooriliselt erinev harjumuspärasest Euroopas reisimisest ja arusaamadest. Ettetulevad ootamatud tühistamised ja hilinemised, võimalik ülerahvastatus ja kaos, takistused suhtlemisel, erinev riigikord ja kultuuriline taust, majutus- ja transpordiettevõtete standardite erinevused on peamised asjaolud, mis võivad ootamatusi põhjustada ja millega tuleb Reisijal juba reisi ostmisel arvestada.

8. Muud tingimused

8.1. Käesolevad pakettreiside üldtingimused kuuluvad lahutamatult Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud pakettreisilepingu juurde ja jõustuvad alates reisilepingu sõlmimisest (p. 2.2).
8.2. Erimeelsused püütakse eelkõige lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus vaidluste korral esitada kaebus Tarbijakaitseametile või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule EV seadusandlusega ettenähtud korras.